Våra mätband

Engångsmätband – för säkrare vård med hygieniskt måttband

Våra produkter finns i två olika versioner WEGAA Symfys-fundus mätband och WEGAA Huvudmätband. Ett säkert och hygieniskt alternativ som minskar risken för kontaktsmitta.

Kontaktsmitta

Kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen i vården. Smittspridningen kan ske direkt  mellan två människor eller indirekt d.v.s. via ett föremål som är nedsmutsat. Så sprids t.ex. multiresistenta bakterier. Bakterier som kan orsaka allvarliga och svårbehandlade infektioner.
Bästa sättet att förhindra och förebygga kontaktsmitta är att konsekvent följa de hygienrutiner som finns för vården och att använda engångsartiklar.